Data publikacji regulaminu: 18.02.2023 r.

Regulamin newslettera Od zera do Trenera

Halo, dzień dobry!

Nazywam się Joanna Pietrzak i jestem autorką treści cyfrowych, do których można uzyskać dostęp po zapisie na newsletter udostępniany przez https://odzeradotrenera.pl/ za pośrednictwem formularza zapisu.

Pragnę Ci podziękować za zainteresowanie. Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zapisu.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@odzeradotrenera.pl

Pozdrawiam i życzę Ci cudownego dnia!

Joanna Pietrzak

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator ­– Joanna Pietrzak, prowadząca działalność nierejestrową w Aleksandrowie Łódzkim, e-mail: kontakt@odzeradotrenera.pl.
 2. Formularz zapisu formularz dostępny za pośrednictwem Serwisu https://odzeradotrenera.pl/ służący do zapisu na Newsletter.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Użytkownikiem.
 4. Materiały – Treści Cyfrowe dostępne dla Użytkownika po zapisie na Newsletter wysyłany przez Administratora. Ich charakter wynika z opisu umieszczonego w Serwisie.
 5. Newsletter – wiadomości e-mail wysyłane na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu. Zawiera informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora.
 6. Platforma – platforma MailerLite udostępniająca system mailingowy umożliwiający wysyłkę Newslettera. Administratorem platformy jest UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://odzeradotrenera.pl/ i jej rozszerzeniami.
 9. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 10. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkownika.
 11. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna zapisująca się na Newsletter Od zera do Trenera.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki zapisu na Newsletter oraz prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników.
 2. Do zapisu na Newsletter nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Użytkownika. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,standardowy system operacyjny,standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Treści Cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenie Użytkownika:
  1. dostęp do Internetu,
  1. standardowy system operacyjny,
  1. standardowa przeglądarka internetowa,
  1. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 5. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Użytkownika.
 6. Treści Cyfrowe mają charakter edukacyjny. Nie stanowią one formy indywidualnego poradnictwa i nie mogą być traktowane jako zamiennik specjalistycznej konsultacji.
 7. Zakazane jest wykorzystywanie Newslettera oraz Formularzy przez Użytkownika do wysyłania treści o charakterze bezprawnym.
 8. W zależności od rodzaju Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  1. w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  1. w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości Administrator wskazuje, że:
  1. Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  1. do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3. Usługi Elektroniczne dotyczące Newslettera

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną jest umożliwienie zapisu na Newsletter. Administrator korzysta w tym celu z usługi świadczonej przez administratora platformy MailerLite.
 2. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zapisu do Newslettera, a następnie potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie na link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając stosowną prośbę na e-mail Administratora.
 4. Usługa Elektroniczna w postaci wysyłania Newslettera jest świadczona na rzecz Użytkownika nieodpłatnie.

§ 4. Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza Użytkownika, że treści dostępne na stronie i podstronach odzeradotrenera.pl oraz udostępniane za pośrednictwem Newslettera Treści Cyfrowe mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratora.
 2. Administrator poucza Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Użytkownik może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Użytkownik w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 4. Jeżeli Użytkownik będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Administratora o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Administratora. W celu zawarcia takiej umowy Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Administratora w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Administrator przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 5. Zapis na Newsletter

 1. Za pomocą Formularza zapisu dostępnego w Serwisie, Użytkownik ma możliwość zapisać się na Newsletter wysyłany przez Administratora.
 2. W trakcie zapisu Użytkownik zawiera Umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Materiałów, za które nie wnosi opłaty pieniężnej, ale przekazuje Administratorowi swoje dane oraz udziela zgody na przesyłanie mu wiadomości w postaci Newslettera.
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie wyświetlenia Użytkownikowi potwierdzenia zapisu na Newsletter.
 4. W razie braku zgody na przekazanie danych oraz wysyłkę Newslettera, Użytkownik ma możliwość zakupić Materiały w wersji do druku za pośrednictwem Sklepu Administratora.

§ 6. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Do zapisu na Newsletter konieczne jest podanie danych w postaci imienia oraz aktualnego adresu e-mail należącego do Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 4. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 5. Po zapisie na Newsletter, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  1. Z tego powodu rezygnacja z Newslettera nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy Administratora. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z Umową.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.
 7. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://odzeradotrenera.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/.

§ 7. Reklamacje i wezwania

 1. Administrator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową.
 2. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Treści Cyfrowej, powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy.
 4. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@odzeradotrenera.pl. W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu oraz Platformy.
 5. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Administratora za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, Administrator przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć.
 6. Reklamacje należy zgłaszać do Administratora mailowo na adres kontakt@odzeradotrenera.pl.
 7. Reklamacje Użytkownika rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora zgłoszenia reklamacji.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany podczas składania reklamacji.
 9. Jeżeli Administrator nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie Administratora do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Administrator nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy.
 10. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania Administratora do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
  1. z oświadczenia Administratora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Administrator nie dostarczy Treści Cyfrowych;
  1. Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Administrator nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 8. Odstąpienie Konsumenta oraz PNPK od umowy

 1. Konsument lub PNPK, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z Newslettera.
 5. Niezależnie od odstąpienia od umowy, Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdej chwili z Newslettera. Wystarczy, że kliknie w służący do tego link umieszczony w stopce każdej wiadomości.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikm a Administratorem,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 3. Do umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. Użytkownicy, którzy zapisali się na newsletter, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do newslettera.
 5. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2023 r.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu, jeśli takie istnieją, dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.